Home

ALGEMENE VOORWAARDEN - September 2007

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- JJVogelaar: JJVogelaar project- en interim-management de partij die de opdracht aanvaardt;
- Opdrachtgever: de partij die de opdracht verleent;
- Partijen: JJVogelaar en de opdrachtgever;
- Offerte: een (schriftelijke) aanbieding van door JJVogelaar te leveren diensten, gespecificeerd naar inhoud, tijd, prijs en andere condities;
- Opdracht: de tussen partijen gesloten overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tot het leveren van diensten door JJVogelaar, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts voor die opdracht waarvoor ze zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven alsdan onverkort van kracht.

Artikel 3: Offerte

3.1 Alle aanbiedingen van JJVogelaar zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door haar is aangegeven.
3.2 Elke aanbieding heeft een geldigheidsduur van ten hoogste 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de aanbieding
3.3 Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan JJVogelaar alleen vertegenwoordigd worden door de heer J.J. Vogelaar, wonende te Zwolle.

Artikel 4: Opdracht

4.1 De opdracht omvat al hetgeen is overeengekomen tussen opdrachtgever en JJVogelaar.
4.2 De opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdrachtgever de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
4.3 Aanvullingen of wijzigingen van de opdracht zijn alleen bindend, indien deze door partijen schriftelijk zijn bevestigd.
4.4 Op grond van onvoorziene omstandigheden, welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de opdracht niet verwacht mag worden, kunnen de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht worden gewijzigd op verlangen van een van de partijen.. Aan de wijziging kan terugwerkende kracht worden verleend.

Artikel 5: Verplichtingen JJVogelaar

5.1 De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.
5.2 JJVogelaar is gehouden de opdracht goed en zorgvuldig uit te voeren, de opdrachtgever onafhankelijk in een vertrouwenspositie terzijde te staan en zijn diensten in beste kunnen en wetenschap te verrichten.
5.3 JJVogelaar is gehouden om alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te houden, voorzover deze gegevens als vertrouwelijk aan JJVogelaar bekend zijn of voorzover JJVogelaar redelijkerwijze kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
5.4 JJVogelaar houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de uitvoering van de opdracht.

Artikel 6: Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens van JJVogelaar vertrouwelijk te houden, voorzover deze gegevens als vertrouwelijk aan de opdrachtgever bekend zijn of voorzover de opdrachtgever redelijkerwijs kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
6.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens hem aan JJVogelaar verstrekte inlichtingen, gegevens en beslissingen die nodig zijn om de opdracht naar behoren uit te voeren. De opdrachtgever vrijwaart JJVogelaar voor aanspraken van derden ter zake van deze inlichtingen, gegevens en beslissingen.
6.3 De opdrachtgever zal JJVogelaar en indien van toepassing het tussenkomstbureau vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden of voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

Artikel 7: Betaling

7.1 De door JJVogelaar vermelde vergoedingen of tarieven zijn exclusief BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen.
7.2 JJVogelaar berekent “all-in” tarieven per uur of per dagdeel.  Deze tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn exclusief de kosten die gemoeid zijn met reizen naar het buitenland, en het verstrekken van rapporten en/of nota’s en/of soortgelijke bescheiden. JJVogelaar behoud zich het recht voor om deze kosten afzonderlijk in rekening te stellen.
7.3 Betaling van declaraties van JJVogelaar moet gebeuren binnen 30 dagen na de declaratiedatum, zonder aftrek, korting of schuldverrekening.
7.4 Alleen betaling door overmaking op een ten name van JJVogelaar gestelde bank- of girorekening leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
7.5 Indien de opdrachtgever, om welke reden dan ook, niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.
7.6 JJVogelaar is alsdan gerechtigd de opdrachtgever vanaf de verval datum over het verschuldigde bedrag de geldende wettelijke rente, vermeerderd met 2,5 %, in rekening te stellen.
7.7 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Voor schade veroorzaakt door niet, niet-tijdige, niet-volledige of niet behoorlijke levering van werkzaamheden is JJVogelaar slechts aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld.
8.2 JJVogelaar pleegt jegens de opdrachtgever eerst een wanprestatie indien het bij de uitvoering van de opdracht tekort schiet op een wijze die een goed, met normale vakkennis uitgerust en zorgvuldig handelend bureau had kunnen en moeten vermijden, nadat het door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.
8.3 Indien JJVogelaar, onverminderd de voorafgaande leden van dit artikel, op enigerlei wijze aansprakelijk voor schade en/of nadeel wordt gesteld, dan is de totale aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot een maximum  bedrag gelijk aan het gedeclareerde honorarium dat  JJVogelaar binnen het kader van de betreffende opdracht heeft ontvangen over de periode van de laatste zes maanden.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegd rechter

9.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval van werkzaamheden in het buitenland, alsmede de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen van partijen, worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.
9.2 Alle geschillen, waarin deze voorwaarden van toepassing zijn kunnen uitsluitend ter beslechting voorgelegd worden aan de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, tenzij de Kantonrechter bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

 

CV
Algemene Voorwaarden
Contact

JJVogelaar Project- en Interim-Management