Home

Curriculum Vitae       


Personalia
Naam Vogelaar, J.J.
Roepnaam Johan
Adres Kuyerhuislaan 30, 8024 PD, Zwolle
Telefoon 06.53339026
E-mail info@jjvogelaar.nl
Geboortedatum 27 Oktober 1951

Opleiding
1970 HBS-B
1978 TU-Delft, civiele techniek
1978 - heden Vele management trainingen en cursussen
2005 Officieel erkend als interim-manager (opgenomen in register)
2006/2007 Coach (gecertificeerd als schaduwmanager)
 

Profiel
Pragmatisch ingestelde en resultaatgerichte interim manager. Toont visie en weet mensen te motiveren met een coachende manier van leidinggeven. Veelal werkzaam op het scharnierpunt tussen bestuur en (ambtelijke) organisatie. Goed in staat om politiek bestuurlijke doelen te vertalen in praktisch uitvoerbare oplossingen. Ruime ervaring in initiëren, uitvoeren en bewaken van strategische beleidsprocessen, organisatieontwikkeling en cultuurveranderingsprocessen, alsook in het aansturen van complexe programma’s/projecten. Ervaring zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven.

Ervaring
Vanaf mei 2005

Werkzaam als zelfstandig interim-manager
 

10/2011-11/2012

Provincie Overijssel
Procesmanager Herijking EHS
Ontwerpen en sturing geven aan het proces om te komen tot een nieuwe begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in de provincie Overijssel. Het betreft zowel de interne afstemming als de afstemming met externe stakeholders.
 

11/2009-11/2011

Provincie Overijssel/Regio Twente
Programmamanager A1-zone
In opdracht van de Stuurgroep A1-zone (zie hierboven) verantwoordelijk voor het opstellen van de gebiedsgerichte MIRT Verkenning A1-zone. Het programma levert een totaal overzicht van en inzicht in de samenhang van de ruimtelijke, economische en mobiliteitsontwikkelingen in het gebied rond de A1 en de spoorlijn (de Berlijnlijn) vanaf Apeldoorn tot aan de Duitse grens. De MIRT Verkenning A1-capaciteitsuitbreiding van Apeldoorn tot Azelo (tracékeuze) is onderdeel van de MIRT Verkenning A1-zone. De MIRT Verkenning A1-zone is in november 2010 door de minister vastgesteld. Tevens zijn afspraken gemaakt over de financiering van de A1-capaciteitsuitbreiding (€ 420 miljoen). Voor een zestal deelgebieden wordt nog nader onderzoek uitgevoerd. Zie bij Regio Twente.
 

04/2010-04/2011

Gemeente Steenwijkerland
Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling.
Leiding van het team met als speciale opdracht oplossen personele- en capaciteitsproblemen en het team voorbereiden op de reorganisatie. Naast een cultuurveranderingstraject zijn de werkprocessen gestroomlijnd, het team gereorganiseerd en de personele- en capaciteitsproblemen opgelost.
 

9/2008-10/2009

Provincie Overijssel
Hoofd eenheid RWB (Ruimte, Wonen en Bereikbaarheid)
Lid van het managementteam en verantwoordelijk voor de beleidsvelden: Ruimtelijke ordening, Wonen en Mobiliteit.
Bijzondere aspecten:
-      stroomlijning van de organisatie,
-      doorvoeren van een cultuurverandering (van toetsing naar voorkantsturing en invoering projectmatig werken),
-      voorbereiden bestuurlijke besluitvorming inzake het invoeren van een provinciaal “grondbedrijf”.
Bij deze eenheid werken > 100 medewerkers.
 

1/2008-10/2008Gemeente Wageningen
Manager Stadsontwikkeling
Leiden van de afdeling Stadsontwikkeling met de beleidsvelden: volkshuisvesting, verkeer & vervoer, economische zaken, stedenbouw/ro, milieu & duurzaamheid, en ingenieursbureau.
Naast leiding van de afdeling verantwoordelijk voor o.a. opstellen van de woonvisie (participatief proces), sluiten van een raamovereenkomst (prestatieafspraken) met de corporaties en ontwikkeling van diverse woningbouwlocaties.
 
2/2007-10/2007Woningbouwcorporatie Parteon
Directeur Parteon Projectontwikkeling BV i.o.
In februari 2007 aangesteld om ter voorbereiding van de komst van de nieuwe directeur deze slecht functionerende afdeling te stroomlijnen.
Verantwoordelijk voor o.a.:
-      Drastische verhoging van de productie,
-      Aanpassing van de organisatiestructuur en professionalisering van de organisatie (capaciteit en kwaliteit)
-      Stroomlijning van de werkprocessen, o.a. invoering risicomanagement en relatie met bestuurder en andere bedrijfsonderdelen
-      Doorlichting van de projectenportefeuille, incl. invoering nieuw grond- en vastgoedexploitatiesysteem
-      Voorbereiding van de juridische verzelfstandiging van dit organisatieonderdeel, incl. opstellen ondernemingsplan.
In oktober 2007 is deze opdracht succesvol afgerond en overgedragen aan de nieuw aangestelde directeur.
 
1/2006-12/2007Gemeente Almere
Projectdirecteur Hout
Oprichten en leiden van de projectorganisatie Hout.
Integraal verantwoordelijk voor:
-      Ontwikkeling en realisatie van het nieuwe stadsdeel Almere Hout (ca. 20.000 woningen en meerdere bedrijfsterreinen)
-      Transformatie van de boswachterij Almeerderhout (> 1000 ha.) van een cultuurbos naar een stadsbos
-      Ontwikkeling en realisatie van een villawijk (ca. 900 woningen).
De ontwikkeling van Almere Hout heeft een programmatische opzet waarbij naast beleidsmatige zaken een groot aantal projecten in voorbereiding en uitvoering zijn. Voor de ontwikkeling van dit stadsdeel wordt een geheel nieuwe koers gevolgd. Kernbegrippen zijn: organische ontwikkeling, particulier opdrachtgeverschap en maximale invloed voor (toekomstige) bewoners.
 
5/2005-12/2006Gemeente Almere
Manager Projectmanagementbureau (PMB)
Het PMB is verantwoordelijk voor het project- en procesmanagement van alle ruimtelijke projecten in de gemeente Almere. Tevens lid van het managementteam van de dienst Stedelijke Ontwikkeling.
Belangrijkste taken:
-      Leiding en reorganisatie van het projectmanagementbureau. Ca. 40 medewerkers vnl. proces- en projectmanagers
-      Ontwikkeling en implementatie kwaliteitsslag projectmatig werken bij de dienst Stedelijke ontwikkeling, o.a. van lijn- naar matrixorganisatie, invoering opdrachtgeverschap en periodieke rapportages.
 
Werkervaring in vast dienstverband
 
1995 - 2005 Grontmij (advies- en ingenieursbureau)
1997-2005: vestigingsdirecteur
o.a. in Overijssel (> 100 medewerkers) en Flevoland (ca. 70 medewerkers)
Verantwoordelijk voor alle activiteiten van Grontmij in de desbetreffende provincie, incl. bedrijfsvoering en (financieel) resultaat.
Maandelijks middels MARAPS verantwoording afleggen aan de raad van bestuur.

1995 - 1997: Ontwikkelingsmanager
Verantwoordelijk voor procesmanagement en projectontwikkeling van woningbouwlocaties en recreatieparken in de drie noordelijke provincies.
 
1990 - 1995Gemeente Leeuwarden
Directeur Stadsontwikkeling
Werkveld: o.a. stedenbouw, volkshuisvesting, bouwtoezicht, ingenieursburea en grondzaken.
 
1986 - 1990Gemeente Emmen
Afdelingshoofd Weg en waterbouw
Verantwoordelijk voor voorbereiding en realisatie van infrastructurele projecten in de gemeente, zoals herinrichting van het centrum van Emmen.
 
1982 - 1986Gemeente Amsterdam
Projectleider bij de dienst Openbare Werken
Werkgebied: stadsvernieuwing, uitleggebieden (Oostelijk Havengebied) en aanleg RW10.
 
1978 - 1981Ministry of Works in Kenia
Roadengineer
Opzetten en leiden van een provinciale constructieafdeling. Bij mijn vertrek werkten bij deze afdeling 160 mensen verdeeld over 6 eenheden.

Nevenactiviteiten
Lid Oostelijke Regieraad voor de Bouw
Vice voorzitter VNO/NCW Flevoland
Lid Sociaal Economisch Overleg en AdviesRaad Flevoland
Bestuurslid Vereniging Vrienden van de Markerwaard
Vice voorzitter voetbalvereniging Berkum
Voorzitter diaconie gereformeerde Kerken Emmen-Oost
Bestuurslid Businessclub vv Berkum

CV
Algemene Voorwaarden
Contact

JJVogelaar Project- en Interim-Management